தொலைநோக்கு மற்றும் பணிக்கூற்று
தொலைநோக்கு

" ‍பாதுகாப்பானதும், அமைதியானதுமான நாடொன்றுக்காக."

பணிக்கூற்று

"இறைமையும், பாதுகாப்புமுடைய சுதந்திர நாடொன்ரை உறுதிப் படுத்துவதற்காக உபாயமார்க்க திட்டங்களயும்‍ கொள்கைகளையும் அமைத்தல், செயற்படுத்துதல்‍."

அமைச்சின் கடமைகள் மற்றும் பணிகள்