“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදල


“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදල ගැන

2008 අංක 6 දරණ අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල් පනතට අනුව සන්නද්ධ සේවා සාමාජිකයින්ට නිවාස තැනීම සදහා හෝ නිවාස මිලදී ගැනීම සදහා ණය ලබාදීම පිණිස අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල ස්ථාපිත කර ඇත. එමෙන්ම තම රාජකාරි ඉටු කරන අතරතුරදී තුවාල ලද හෝ මියගිය ත්‍රිව්ධ හමුදාවේ හෝ පොලීසියේ යම් සාමාජිකයකුට හෝ සාමාජිකයන්ගේ පවුල් වලට සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීමද සිදුවේ.මෙම අරමුදල කළමණාකරන මණ්ඩලයක් මගින් පාලනය වන අතර එම මණ්ඩලය අදහස් කරන ආකාරයට සහ කාර්යයන්ට අරමුදලට අයත් මුදල් ජනාධිපතිවරයාගේ විධිවිධාන වලට යටත්ව යොදා ගනු ලැබේ.

මෙම පනතට අනුව අරමුදලේ අරමුණු හා පරමාර්ථ පහත පරිදි ඉදිරිපත් කල හැක.

 • සන්නද්ධ සේවාවල සාමාජිකයන්ට නිවාස ඉදිකිරීම පිණිස මූල්‍යමය සහය ලබා දීම සදහා යෝජනා ක්‍රම ඇති කිරීම.
 • මේ පනත යටතේ සුදුසුකම් ලබන සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකටයන්ට නිවාස පහසුකම් ලබාදීම සදහා ආධාර ලබාදීම.
 • සන්නද්ධ සේවා සාමාජිකයන් විසින් මූල්‍ය ආයතන විසින් ණය ලබා ගැනීම සදහා සහ එම ණය ගෙවීම සදහා එම සන්නද්ධ සේවා සාමාජිකයන්ට ආධාර ලබා දීම සදහා විධිවිධාන සැලැස්වීම.
 • සන්නද්ධ හමුදා සාමාජිකයෙකු මියයන අවස්ථාවේදී හෝ සටනේදී හෝ අන්‍යාකාරයකට ස්ථිරව ආබාධිතයෙක් වන අවස්ථාවකදී හෝ තුවාල සිදුවන අවස්ථාවකදී ණය ආපසු ගෙවනු ලැබීම සහතික කර ගැනීම සදහා යෝජනා ක්‍රමයක් සකස් කිරීම.

“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදලේ කළමණාකරණ මණ්ඩලය

මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් පාලනය වන 2008 අංක 06 දරන අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල් පනත යටතේ පිහිටුවන ලද “අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදලේ පරිපාලනය, කළමණාකරනය සහ පාලනය සදහා කළමණාකරන මණ්ඩලයක් එම පනතට අනුකූලව පත්කර ගත යුතු වේ.


“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදල් පනතේ 3 ඡේදයෙහි සදහන් ආකාරයට කළමණාකරන මණ්ඩලය පහත පරිදි සමන්විත විය යුතුය.

 • රාජ්‍ය ආරක්ෂක විෂය භාර අමාත්‍යාවරයාගේ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා හෝ ඔහුගේ නාමිකයෙකු.
 • ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා විසින් නම්කරනු ලබන ශ්‍රි ලංකා මහ බැංකුවේ නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයෙක්.
 • 1959 අංක 23 දරණ වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතන පනත මගින් පිහිටුවන ලද ශ්‍රි ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරි ආයතනයේ සභාව විසින් නම්කරනු ලබන වරලත් ගණකාධිකාරි සභාවේ සභාපතිවරයා හෝ සාමාජිකයෙක්.
 • ශ්‍රි ජයවර්ධන පුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ සභාව විසින් නම්කරනු ලබන ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණය පිළිබද පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂවරයා හෝ සාමාජිකයෙකු.
 • නීතිය සහ මූල්‍ය යන ක්ෂේත්‍ර වල අවශ්‍ය සුදුසුකම් පලපුරුද්ද හෝ විශේෂඥ දැනුම ඇති තැනැත්තන් අතරින් රාජ්‍ය ආරක්ෂක විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් පත්කරනු ලබන සාමාජිකයන් දෙදෙනෙක්.

ඒ අනුව අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදලේ පනත ප්‍රකාරව 2020 වසරට අළුතින් පත් වූ සාමාජිකයින් ඇතුළු නව කළමනාකරණ මණ්ඩලය පහත පරිදි වේ.

01
කමල් ගුණරත්න. ඩබ්ඩබ්වී ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී යූඑස්පී එන්ඩීසී පීඑස්සී. , මේජර් ජෙනරල්(විශ්‍රාමික) , ලේකම්, ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සභාපති
02
එච්.ඒ.කරුණාරත්න මහතා. , නියෝජ්‍ය අධිපති, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සාමාජික
03
ලසන්ත වික්‍රමසිංහ මහතා. වරලත් ගණකාධිකාරී, බී.ආර් ද සිල්වා සහ සමාගම සාමාජික
04
ආචාර්ය ට්‍රැවිස් පෙරේරා මහතා. , ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමණාකාර උපදේශක , කළමණාකරණ පශ්චාත් උපාධි ආයතනය සාමාජික
05
දිලිත් ජයවීර මහතා. සභාපති, දෙරණ මාධ්‍ය ජාලය සාමාජික
06
මේජර් ජෙනරාල් නන්දන සේනාධීර මහතා. සභාපති, රණවිරු සේවා අධිකාරිය සාමාජික“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදලේ කාර්යය මණ්ඩලය

ඩබ්.ඒ.කුලසූරිය මහතා. -    අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන) / කළමනාකරණ මණ්ඩල ලේකම්
හසිනි පල්ලාවල මහත්මිය. -    ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (පරිපාලන)
එම්.එස්.කළුආරච්චි මහතා. -    ගණකාධිකාරී (අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල)
එස්.ඒ.එන්.එස්.කුමාර. -    විෂය ලිපිකරු (I)
එච්.පී.කේ.සදරුවන් -    විෂය ලිපිකරු (II)
ඒ.ඩී.එස්. කුමාර. -   ගිණුම් ලිපිකරු
ඒ.එම්.යු.එස් අත්තනායක -   ගිණුම් ලිපිකරු
ඩී.එම්.ඩබ්. අමරකෝන්. -   ගිණුම් ලිපිකරු
ඩබ්.එල්.ටි අපේක්ෂා. -   ගිණුම් ලිපිකරු


අමතන්න
ලිපිනය -    ලේකම්
අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල
ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය
අංක 15/5
බාලදක්ෂ මාවත
කොළඔ 03
 
දුරකථන අංක - 011-143 0860 / 79
( EXT 334/335)
 
ෆැක්ස් - 011- 232 5407
 
විද්‍යුත් ලිපිනය - modafw@defence.lk


ව්‍යාපෘති


01. “අපි වෙනුවෙන් අපි” පූර්ණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය

සේවයට අදාල හේතූන් මත මියගිය හා ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරුවන් වෙනුවෙන් එක් ප්‍රතිලාභියෙක් හට රු.1,500,000.00ක මුදලක් සහ යුධ හමුදා වැඩ කණ්ඩායමක් සහිතව ආපසු අය නොකරන මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් ලබා දීම.

පහත දැක්වෙන උපදෙස් මාලාව අනුව ලිපිගොනුවක් සම්පුර්ණ කර ඒකක / රෙජිමේන්තු නිර්දේශය සමග අදාල හමුදාවේ හෝ පොලීසියේ රණවිරු සේවා අධ්‍යක්‍ෂ / සුභ සාධක අධ්‍යක්‍ෂ අනුමැතියෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය .

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
  පූර්ණ නිවාස photo/plan
   
  පූර්ණ නිවාස අයදුම්පත්‍රය
  පූර්ණ නිවාස ගිවිසුම
  පූර්ණ නිවාස රණවිරුවන් වෙත ලබාදිය යුතු පොදු උපදෙස් මාලාව
  අමාත්‍යංශයේ, අදාල සුභසාධක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වල සහ නිවාස ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක වරුන්ගේ දුරකථන අංක සහිත ලේඛණය


02. “අපි වෙනුවෙන් අපි” අර්ධ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය

සේවයට අදාල හේතුන් මත මියගිය හා තුවාල ලැබූ රණවිරුවන්ගේ අඩක් ඉදිකර ඇති නිවාස සම්පුර්ණ කර දීම සඳහා රු. 750,000.00 උපරිමයකට යටත්ව ආපසු අය නොකරන මුල්‍ය පරිත්‍යාගයක් ලබාදීම. (ඉදිකිරීම් සිදුකර ගැනීමට ඉතා අසීරු ප්‍රතිලාභීන් සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදා මගින් වැඩ කණ්ඩායම්ද ලබාදෙනු ලැබේ).

පහත දැක්වෙන උපදෙස් මාලාව අනුව ලිපිගොනුවක් සම්පුර්ණ කර ඒකක / රෙජිමේන්තු නිර්දේශය සමග අදාල හමුදාවේ හෝ පොලීසියේ රණවිරු සේවා අධ්‍යක්‍ෂ / සුභ සාධක අධ්‍යක්‍ෂ අනුමැතියෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
  අර්ධ නිවාස අයදුම්පත්‍රය
  අර්ධ නිවාස ගිවිසුම
  අර්ධ නිවාස රණවිරුවන් වෙත ලබාදිය යුතු පොදු උපදෙස් මාලාව
  අමාත්‍යංශයේ, අදාල සුභසාධක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල වල සහ නිවාස ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකාරක වරුන්ගේ දුරකථන අංක සහිත ලේඛණය


ක්‍රියාකාරකම්


01. පූර්ණ නිවාස ප්‍රතිලාභී රණවිරුවන්

අපි වෙනුවෙන් අපි අරමුදල් ප්‍රතිපාදන භාවිතා කර සේවයට අදාල හේතූන් මත මියගිය හා ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරුවන් වෙනුවෙන් එක් ප්‍රතිලාභියෙක් හට රු.1,500,000.00ක මුදලක් සහ යුධ හමුදා වැඩ කණ්ඩායමක් සහිතව ආපසු අය නොකරන මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් ලෙස 2018 වසර සදහා රු. මිලියන 25 ක් 2019 වසර සදහා රු. මිලියන 35.14 හා 2020 වසර පළමු වාරිකය සඳහා මේ වනවිට රු. මිලියන 21 ක මුදලක් ප්‍රදානය කිරීම සිදු කර ඇත. 2020 වසර දෙවන හා තෙවන වාරික මුදල් පළමු වාරික ඉදිකිරීම් නිමාවෙන් පසු පිරිනැමීමට බලාපොරොත්තු වේ. අදාල ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යව හමුදාවන් අනුව පහත පරිදි වේ.

සන්නද්ධ හමුදාව/දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
2018 20192020
  යුධ හමුදාව482533
  නාවික හමුදාව--04
  ගුවන් හමුදාව02--
  ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය --13
  එකතුව 502550


02. අර්ධ නිවාස ප්‍රතිලාභී රණවිරුවන්

“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදල් ප්‍රතිපාදන භාවිතා කර සේවයට අදාල හේතූන් මත මියගිය හා ආබාධිත ත්‍රිවිධ හමුදා රණවිරුවන්ගේ අර්ධ වශයෙන් ඉදිකර ඇති නිවාස සඳහා එක් ප්‍රතිලාභියෙක් හට රු. 750,000.00ක උපරිමයකට යටත්ව ආපසු අය නොකරන මූල්‍ය පරිත්‍යාගයක් ලෙස 2018 වසරේ රු. මිලියන 360.14 හා 2019 වසරේ රු මිලියන 505.93 ක් හා 2020 වසර පළමු වාරිකය සඳහා මේ වනවිට රු. මිලියන 97ක මුදලක් ප්‍රදානය කිරීම සිදු කර ඇත. 2020 වසර දෙවන හා තෙවන වාරික මුදල් පළමු වාරික ඉදිකිරීම් නිමාවෙන් පසු පිරිනැමීමට බලාපොරොත්තු වේ. අදාල ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යව හමුදාවන් අනුව පහත පරිදි වේ.

සන්නද්ධ හමුදාව/දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
2018 20192020
  යුධ හමුදාව240420200
  නාවික හමුදාව10017460
  ගුවන් හමුදාව6010640
  ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය --90
  එකතුව 400700390


“අපි වෙනුවෙන් අපි” අරමුදල සදහා දායකත්වය දැක්විය හැකි ආකාරය


 • පරිත්‍යාග

දෙස් විදෙස් ජනතාව විසින් ලංකා බැංකුවේ අංක 7040000 දරණ “අපි වෙනුවෙන් අපි” ගිණුම වෙත පරිත්‍යාග ලෙස මුදල් තැන්පත් කිරීම සිදු වේ.


 • කැට ආධාර මුදල්

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇති මුදල් කැට සදහා ජනතාව විසින් නිරන්තරයෙන් මුදල් ආධාර ලබා දිම සිදු කරන අතර, ඒ සදහා ඔබටද දායකත්වය ලබා දිය හැක. • හංස බෝට්ටු ව්‍යාපෘතිය

ගංඟාරාම ආශ්‍රිත බේරේ වැවේ ක්‍රියාත්මක හංස බෝට්ටු ව්‍යාපෘතියේ පාරිභෝගික ජනතාව විසින් එම සේවාව වෙනුවෙන් ගෙවනු ලබන මුදලින් 30% ක් මෙම අරමුදලට බැරවීම සිදුවේ. මෙම සේවාව ලබා ගැනීම තුල එම වින්දනීය අත්දැකීම ලබමින් ත්‍රිවිධ හමුදා නිලධාරීන් උදෙසාද ඔබ හට යම් දායකත්වයක් දැක්වීමට ඇති මහගු අවස්ථාවක් ලෙස මෙය දැක්විය හැකිය.“අපි වෙනුවෙන් අපි” නිවාස ව්‍යාපෘතිය යටතේ පූර්ණ නිවාස ප්‍රතිලාභී රණවිරුවන් වෙත පිරිනැමීමට නියමිත නිවස