අයදුම්පත්

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම - 2021

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
දීර්ඝ කිරීම් නිවේදනය - 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
2021 වර්ෂයේ භාණ්ඩ/සේවා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා දේශීය හා විදේශීය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත
උපදෙස්, නියමයන් හා කොන්දේසි
කාණ්ඩ ලැයිස්තුව

සේවා වනිතා අයදුම් පත්‍ර

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
සේවා වනිතා සාමාජික අයදුම්පත - ත්‍රිවිධ හමුදා
සේවා වනිතා සාමාජික අයදුම්පත - සිවිල් සාමාජික


අවි සහ ආරක්‍ෂක ආයතන

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
පෞද්ගලික ආරක්ෂක නියෝඡ්‍යායතන සඳහා නිකුත් කර ඇති තුවක්කු/ ගිනි අවි බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය
ආත්ම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති පිස්තෝල/රිවෝල්වර බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා, මණ්ඩල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ බැංකු යන ආයතනයන්හි ජීවිත හා දේපල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
ක්‍රීඩා කටයුතු වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
දේපල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
ජීවිත/දේපල/වගා ආරක්ෂාව සඳහා ලබා දී ඇති ගිනි අවියක් පැවරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
වගා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සඳහා බලපත්‍ර

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
පුපුරණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය, ආනයන බලපත්‍ර, රතිඤ්ඤා හා ගිනිකෙළි භාණ්ඩ නිෂ්පාදන බලපත්‍ර සහ ගල්වලවල් පිපිරවීම / ගිණිපෙට්ටි නිෂ්පාදනය සඳහා වන අවසරපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ අයදුම්පත්‍ර (මෙම අයදුම්පත්‍ර නිවැරදිව සම්පූර්ණ කර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත භාරදිය යුතුය.)