අයදුම්පත්

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම - 2020

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
2020 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රාත්කරකරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම
උපදෙස්, නියමයන් හා කොන්දේසි
2020 වර්ෂයේ භාණ්ඩ/සේවා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා දේශීය හා විදේශීය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීමේ අයදුම්පත
කාණ්ඩ ලැයිස්තුව


අවි සහ ආරක්‍ෂක ආයතන

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
පුද්ගලික ආරක්‍ෂක ආයතන ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම් පත්‍රය - 2020 (සිංහල)
පුද්ගලික ආරක්‍ෂක ආයතන සතු ගිනිඅවි බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය (සිංහල)
2019 වසර සඳහා පුද්ගලික ආරක්‍ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති පිස්තෝල සහ රිවෝල්වර සඳහා බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය (ඉංග්‍රීසි)
භෝග / දේපල ආරක්ෂණ සඳහා නිකුත් කර ඇති ගිනි නිවීම සඳහා බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් කිරීම (ඉංග්‍රීසි)