අයදුම්පත්

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිිංචි කිරීම - 2020

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
2020 වර්ෂයේ භාණ්ඩ/සේවා හා ඉදිකිරීම් කටයුතු සදහා දේශීය හා විදේශීය සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (2020 ජූනි මස 15 දින සිට)
උපදෙස්, නියමයන් හා කොන්දේසි (2020 ජූනි මස 15 දින සිට)
කාණ්ඩ ලැයිස්තුව (2020 ජූනි මස 15 දින සිට)


අවි සහ ආරක්‍ෂක ආයතන

අයදුම්පතේ නම බාගත කිරීම
පෞද්ගලික ආරක්ෂක නියෝඡ්‍යායතන සඳහා නිකුත් කර ඇති තුවක්කු/ ගිනි අවි බලපත්‍රය අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
යෝග්‍යතා වෛද්‍ය සහතිකය
ආත්ම ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති පිස්තෝල/රිවෝල්වර බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, සංස්ථා, මණ්ඩල, ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන සහ බැංකු යන ආයතනයන්හි ජීවිත හා දේපල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
ක්‍රීඩා කටයුතු වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
දේපල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම
ජීවිත/දේපල/වගා ආරක්ෂාව සඳහා ලබා දී ඇති ගිනි අවියක් පැවරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය
වගා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති ගිනි අවි සඳහා වන බලපත්‍ර අලුත් කිරීම සඳහා කරනු ලබන ඉල්ලීම