ටෙන්ඩර් දැන්වීම්


ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ටෙන්ඩර් දැන්වීමේ නම පලකරන ලද දිනය අවසන් වන දිනය බාගත කිරීම
ලංසු සඳහා ආරාධනා - ත්‍රිකුණාමලය, නාවික නැව් තටාකාංගණයේ ජැටිය සැලසුම් කොට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 24.09.2019 16.12.2019
ලංසු සඳහා ආරාධනා - ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය      
  • ඇඩෙන්ඩම් පීක් කැප්

  • ඇඩෙන්ඩම් ඩියුටි බෙල්ට්

  • අතිරේක වාහන T -12

  • අතිරේක වාහන T -13

26.08.2019 03.09.2019
26.08.2019 06.09.2019
   
   
ලංසු සඳහා ආරාධනා (IFB) - ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශේෂ බලකාය 29.07.2019 19.08.2019
උපායමාර්ගික ආරක්ෂක සන්නිවේදන නෙට්වර්ක් (එස්ඩීසීඑන්) ව්‍යාපෘතිය සඳහා මයික්‍රෝවේව් රේඩියෝ සන්නිවේදන පද්ධති සැලසුම් කිරීම, සැපයීම, බෙදා හැරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ සන්නිවේදනය කිරීම 01/10/ 2019.