ටෙන්ඩර් දැන්වීම්


ටෙන්ඩර් දැන්වීම්

ටෙන්ඩර් දැන්වීමේ නම පලකරන ලද දිනය අවසන් වන දිනය බාගත කිරීම
සංශෝධිත ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම - රත්මලාන, ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජොන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය යෝජිත නීති පීඨ ගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම

සංශෝධිත ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම - රත්මලාන, ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජොන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්ව විද්‍යාලයීය යෝජිත කළමණාකරන, සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ ගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම
  29.09.2020 - 1430 pm
ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායට අයත් සේවයට අයෝග්‍ය වාහන ටෙන්ඩර් මගින් විකිණීම 21.08.2020 11.09.2020
සඳ හිරු චෛත්‍ය වටා සලපතල මළුව සැකසීම සඳහා කළු ගල් මිලදී ගැනීම 14.08.2020 28.08.2020
ජාතික හැඳුන්ම්පත් නිකුත් කිරීම සඳහා පෙර මුද්‍රිත කාඩ්පත් මිලියන 1.5ක් සැපයීමේ ප්‍රසම්පාදනය 10.08.2020 - 0900 am 28.09.2020 - 0300 pm
  • SMH-4419 MI-171E හෙලිකොප්ටර් යානාව සඳහා පූර්ණ අලුත්වැඩියාව

  • SMH-4429 MI-171E හෙලිකොප්ටර් යානාව සඳහා පූර්ණ අලුත්වැඩියාව

  • SCH-880 C-130 ගුවන් යානාව සඳහා වැඩසටහන් නඩත්තු සේවා සැපයීම (PDM)

  • SCM-868 NU-32B ගුවන් යානාව සඳහා ප්‍රධාන අලුත්වැඩියාවන් හා සේවා කාලය දීර්ඝ කිරීම

20.07.2020 - 0900 am 07.09.2020 - 1500 pm
     
     
ලංසු සඳහා ආරාධනා - ත්‍රිකුණාමලය, නාවික නැව් තටාකාංගණයේ ජැටිය සැලසුම් කොට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම 24.09.2019 16.12.2019
ලංසු සඳහා ආරාධනා - ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය      
  • ඇඩෙන්ඩම් පීක් කැප්

  • ඇඩෙන්ඩම් ඩියුටි බෙල්ට්

  • අතිරේක වාහන T -12

  • අතිරේක වාහන T -13

26.08.2019 03.09.2019
26.08.2019 06.09.2019
   
   
ලංසු සඳහා ආරාධනා (IFB) - ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විශේෂ බලකාය 29.07.2019 19.08.2019
උපායමාර්ගික ආරක්ෂක සන්නිවේදන නෙට්වර්ක් (එස්ඩීසීඑන්) ව්‍යාපෘතිය සඳහා මයික්‍රෝවේව් රේඩියෝ සන්නිවේදන පද්ධති සැලසුම් කිරීම, සැපයීම, බෙදා හැරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ සන්නිවේදනය කිරීම 01/10/ 2019.