පුවත් ලැයිස්තුව

සිට
දක්වා
මාතෘකාව


post img

අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාරයේ CCTV 79ම වැඩ නෑ

නවීන ආකාරයට මෑතකදී ඉදිකරන ලද අඟුණකොළපැලැස්සේ බන්ධානාගාරයේ සවිකර ඇති සී.සී.ටී.වී කැමරා 79න් එක් සී.සී.ටී.වී. කැමරාවක්වත් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක නොවන බව ආරක්‍ෂක ලේකම් මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න මහතා හෙළිදරව් කළේය.

ජුනි 17, 2020