විශේෂ වාර්තා

සිට
දක්වා
මාතෘකාව


post img

කච්චතිව්: ජාතීන් දෙකක් එකමුතු කිරීමේ මංගල්‍යය


කුඩා කඳු මුදුනක පිහිටි , සුදු පැහැති බිත්ති මල් වලින් සහ විවිධ වර්ණවලින් සරසා ඇති කච්චතීව් හි  ශාන්ත අන්තෝනි  දේවස්ථානය, පැය ගණනක දීර්ඝ මුහුදු ගමන් වලින් පසුව පැමිණෙන කතෝලික බැතිමතුන්ට නිතැතින්ම සන්සුන් වටපිටාවක්  ලබා දෙයි.

මාර්තු 11, 2020