හදිසි නීතිය තව දුරටත් දීර්ඝ නොකෙරේ, ආරක්‍ෂක ලේකම්

අගෝස්තු 23, 2019

මහජන ආරක්ෂක පනතේ 12 වන වගන්තිය යටතේ ජනාධිපතිවරයාට පවරා ඇති බලතලවලට අනුකූලව, සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය පවත්වා ගැනීම සඳහා පොලීසියට සහාය වීම සඳහා ආරක්ෂක හමුදාවන් යොදා ගැනේ.