ජනාධිපති දීපවාලි සුබ පැතුම් පණිව්ඩය

ඔක්තෝම්බර් 27, 2019

අනුග්‍රහය: ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය