ජනාධිපති තුමාගේ පණිවිඩය – මිලාඩ්-උන්-නබි

නොවැම්බර් 11, 2019

අනුග්‍රහය: ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය