මාධ්‍ය ගැලරිය   ඡායාරූප

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩපැවැත්වීම සඳහා චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය භාවිතා කරයි

මාර්තු 05, 2020