புகைப்படங்கள்

வீதி ஒழுங்கை பேணுதல் மற்றும் போக்குவரத்து நெறிசலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் சமல் ராஜபக்ஷ தலைமையில் சுஹ_ருபாயாவில் 2020ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 28ஆம் திகதி இடம்பெற்ற கலந்துரையாடல்

ஜனவரி 28, 2020