හමුදා බදවාගැනීම්

ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාව
ශ්‍රි ලංකා නාවික හමුදාව
ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදාව
ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය