රාජ්‍ය ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නිතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය

››› මුල් පිටුව    


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති,
ආරක්ෂක අමාත්‍ය
අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
දු.අ. : +94 11 2324 801, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2430 590
ඊ : webinfo@defence.lk

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය  
එම්.පී රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා
දු.අ. : +94 11 2324 801, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2430 590

ලේකම් - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
එස්.එච්.එස්. කොට්ටෙගොඩ (විශ්‍රාමික) ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්වී ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී වීඑස්වී යූඑස්පී එන්ඩීසී

දු.අ. :, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 254 1529
ඊ : secdefence@defence.lk


  ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්
එන්කේජිකේ නැම්මෙවත්ත මහතා
දු.අ. : +94 11 243 2784
ෆැ : +94 11 243 1048
ඊ : kithsiri60@yahoo.com

අතිරේක ලේකම් (ආරක්ෂක)
අනුරාධ විජේකෝන් මහතා
දු.අ. : +94 11 2430 860, +94 11 2430 879
ෆැ : +94 11 2441 481
ඊ : adlsecdefence@defence.lk
 

 අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)
ඩබ්.ඒ කුලසූරිය මහතා
දු.අ. : +94 11 2326 000
ෆැ : +94 11 2446 300
ඊ : adlsecadmin@defence.lk

අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ)
එම්.එච්.එම්.ඒ. බණ්ඩාර මහතා
දු.අ. : +94 11 2333 930
ෆැ : +94 11 2437 923
ඊ : mhmabe@yahoo.com
 
 

 අධක්‍ෂ ජෙනරාල් ගිණුම් හා මුල්‍ය
ඒ.ඒ.ටි.කේ අධිකාරි මහත්මිය
දු.අ. : +94 11 2439 381
ෆැ : +94 11 2437 923

හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිළධාරි
බ්‍රිගේඩියර් ටීජේ කොඩිතුවක්කු ආර්ඩබ්ලිව්පී ආර්එස්පී එන්ඩීයූ
දු.අ. : +94 11 2436 019
ෆැ   : +94 11 2328 109
 

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය,
15/5, බාලදක්ෂ මාවත.
කොළඹ 03.
දුරකථන : 2430860/69
විද්‍යුත් තැපෑල : webinfo@defence.lk


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ