රාජ්‍ය ආරක්ෂක, මහජන ආරක්ෂාව, නිතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍යාංශය

››› මුල් පිටුව    


ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති,
ආරක්ෂක අමාත්‍ය
අතිගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා
දු.අ. : +94 11 2324 801, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2430 590
ඊ : webinfo@defence.lk

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය  
එම්.පී රුවන් විජයවර්ධන මැතිතුමා
දු.අ. : +94 11 2324 801, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2430 590

ලේකම් - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය
කපිල වෛද්‍යරත්න මහතා

දු.අ. :, +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 254 1529
ඊ : secdefence@defence.lk




 

ආරක්ෂක රාජ්‍ය ලේකම්
සුනිල් සමරවීර මහතා
දු.අ. : +94 11 243 2784
ෆැ : +94 11 243 1048
ඊ : ssamaraweera60@yahoo.com

අතිරේක ලේකම් පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ප්‍රතිපත්ති හා සැළසුම්
ආර්.පී.ආර්. රාජපක්ෂ මහතා
දු.අ. : +94 11 2389 023
ෆැ : +94 11 2389 022


 
 අතිරේක ලේකම් ආරක්ෂක
ආර්.එම්.එස්. සරත් කුමාර මහතා
දු.අ. : +94 11 2389 186
ෆැ : +94 11 2441 481

 අතිරේක ලේකම් (පරිපාලන)
ඩබ්.ඒ කුලසූරිය මහතා
දු.අ. : +94 11 2326 000
ෆැ : +94 11 2446 300
ඊ : adlsecadmin@defence.lk

අතිරේක ලේකම් සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන
එන්.ජී. පණ්ඩිතරත්න මහතා
දු.අ. : +94 11 2430 860
ෆැ : +94 11 2388 282

අතිරේක ලේකම් (තාක්ෂණ) 
එම්.එච්.එම්.ඒ. බණ්ඩාර මහතා

දු.අ. : +94 112333930
ෆැ : +94 112437923
ඊ : mhmabe@yahoo.com


ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී
ඩබ්.ඩී.ආර් වීරසුන්දර

දු.අ. : +94 112421484
ෆැ   : +94 112421484
ඊ    : cfo@defence.lk


හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිළධාරි 
මේජර් ජෙනරාල් ඩීඒආර් රණවක ආර්එස්පී එන්ඩීයූ අයිජී

දු.අ. : +94 11 2436 019
ෆැ   : +94 11 2328 109


ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය,
15/5, බාලදක්ෂ මාවත.
කොළඹ 03.
දුරකථන : 2430860/69
විද්‍යුත් තැපෑල : webinfo@defence.lk


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ