අප ගැන

1985 අංක 09 දරන ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල් පනත මගින් සංස්ථාපනය කරනු ලබන ජාතික ආරක්ෂක අරමුදල 2018 අංක 16 දරන සංශෝධිත පනත අනූව නම් කරනු ලැබූ පාලක මන්ඩලයක් මගින් පාලනය වේ. මෙම අරමුදල ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට සහ සහතික කිරීමට වඩාත් හේතුවන්නේයැයි පාලක මණ්ඩලය අදහස් කරන ආකාරයට සහ කාර්යන්ට, අරමුදලට අයත් මුදල් ජනාධිපතිවරයාගේ විධිවිධාන වලට යටත්ව යොදාගනු ලැබේ. එමෙන්ම තම රාජකාරී ඉටුකරන අතරතුරදී තුවාල ලද හෝ මියගිය ත්‍රිවිධ හමුදාවේ හෝ පොලීසියේ යම් සමාජිකයකුට හෝ සමාජිකයන්ගේ පවුල් වලට සුභසාධන ප්‍රතිලාභ ලබාදීමද සිදුකෙරේ.

සංවිදාන ව්‍යුහය

පාලක මණ්ඩලය

  • සභාපති -
    උදය ආර්. සෙනෙවිරත්න මහතා (ජනාධිපති ලේකම්)

  • සාමාජික -
    ජෙනරාල් එස්.එච්.එස්. කොට්ටෙගොඩ (විශ්‍රා) ඩබ්ඩබ්වී ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී වීඑස්වී යුඑස්පී එන්ඩිසී (ලේකම්, ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය)

  • සාමාජික -
    විහාරාධිපති, අකුරැටියේ නන්ද හිමි (අතිගරු ජනාධිපති පත්කල සාමාජික)

ලේකම්

ඩබ්.ඒ. කුලසුරිය මහතා
(අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන)

අතිරේක ලේකම්

එච්.පි.ඩි. හේවගේ
(අතිරේක ලේකම්)

ගණකාධිකාරි

ටී.සී.පී.කැන්නන්තුඩාව මිය

විෂයභාර ලිපිකරු I

ලියනගුණවර්ධන මහත්මිය

විෂයභාර ලිපිකරු II

එම්.ඩි.අයි.පි. මධුෂංක මහතා

ගිණුම් ලිපිකරු

එච්. කමනි ද සොයිසා මහත්මිය

ඇමතුම්

ලිපිනය

ලේකම්
ජාතික ආරක්‍ෂක අරමුදල ,
ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය,
නො
15/5,
බෞද්ධාලෝක මාවත,
කොළඹ 03.

දුරකථන අංක

0112430860/79
(දිගුව. -
334/335)

ෆැක්ස්

0112446300

ඊමේල්

modndf@gmail.com

 

 

2006 Ministry of Defence - Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. All Rights Reserved

Comments and suggestions to : Web Editor