ආරක්‍ෂක අමාත්‍යංශයේ සේවා වනිතා ඒකකයේ සභාපතිනී සෝනියා කෝට්ටෙගොඩ මහත්මිය.


පරිත්‍යාග

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ සේවා වනිතා ඒකකයේ ගරු සභාපතිනිය සෝනියා කෝට්ටෙගොඩ මහත්මිය විසින් 2019 ජුනි 12 වන දින කුලියාපිටිය රණවිරු ගම්මානයේ ආබාධිත රණවිරුවන් දෙදෙනෙකුට රෝද පුටු පරිත්‍යාග කර ඇත.

 

පෙර පුවත් >>

 
 

වැදගත් සිදුවීමි
 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : වෙබ් කතෘ