››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

නිල්වලා ගඟේ ජලයට තෙල් මිශ්‍ර විමාවම කිරිමට පියවර

නිල්වලා ගඟේ ජලයට තෙල් මිශ්‍ර විම අවම කිරිමට පියවර

[2017/01/05]

ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්‍ෂක බලකාවේ (Sri Lanka Coastguard -SLCG) ක්‍ෂණික තෙල් කාන්දු වීම් ප්‍රථිචාර සංසදය (Oil Spill Response Team - OSRT) විසින් නිල්වලා ගඟට මෑතකදී සිදු වූ තෙල් කාන්දුව තුලින් සිදුවන පරිසර හානිය වැලක්වීමට කටයුතු කොට ඇත. ඒ අනුව පසුගිය දෙවැනිදා (ජන 02) වරැල්ල ප්‍රදේශයේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ (RDA) වැඩබිමකින් සිදුවූ තෙල් කාන්දුව තුලින් එම තෙල් ජලයට මිශ්‍ර නොවීමට කටයුතු කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

එහිදී ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්‍ෂක බලකායේ ක්‍ෂණික තෙල් කාන්දු වීම් ප්‍රථිචාර සංසදයේ පිරිස් විසින් ගඟේ ජලදුෂණය අවම කිරිම පිණිස වඩා වැඩි අවදානමක් සහිත ප්‍රදේශ ලෙස හඳුනාගෙන තිබු බලකාවල සහ කත්දූව ප්‍රදේශවල තෙල් උත්පාතක යොදා (water inlets) ආවරණය කිරීමට කටයුතු කොට ඇත.


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ