››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක නියෝජ්‍යායතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය

පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක නියෝජ්‍යායතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය - 2019 වසර සඳහා


පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක නියෝජ්‍යායතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය 2019 (සිංහල)

පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක නියෝජ්‍යායතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමේ අයදුම්පත්‍රය 2019 (ඉංග්‍රීසි)

 

පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක ආයතන සතු ගිනිඅවි බලපත්‍ර අළුත් කිරීම - 2019 වසර සඳහා


2019 වසර සඳහා පෞද්ගලික ආරක්‍ෂක ආයතන සතු ගිනිඅවි බලපත්‍ර අළුත් කිරීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය (සිංහල)


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ