››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්‍ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේ (INSSSL) රැකියා අවස්ථාවන්

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ආරක්‍ෂක අධ්‍යයන ආයතනයේ (INSSSL) රැකියා අවස්ථාවන්


රැකියා අවස්ථාවන් පිළිබඳ දැන්වීම

     
  තනතුරු  
01 අධ්‍යක්ෂ (සන්නිවේදන) රැකියා විස්තරය
02 අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) රැකියා විස්තරය
03 පර්යේෂණ විශ්ලේෂක රැකියා විස්තරය
04 පර්යේෂණ සහකාර රැකියා විස්තරය


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ