››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

2018 වර්ෂය සඳහා පළමු  ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම - තාවකාලික පාසැල් ලේඛනය

2018 වර්ෂය සඳහා පළමු  ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම - අවසන් පාසැල් ලේඛනය

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

දම්ළ පාසැල් ලැයිස්තුව >>


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ