››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

2019 වර්ෂය සඳහා පළමු  ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම - තාවකාලික පාසැල් ලේඛනය

2019 වර්ෂය සඳහා පළමු  ශ්‍රේණියට දරුවන් ඇතුළත් කිරීම - තාවකාලික පාසැල් ලේඛනය

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

දම්ළ පාසැල් ලැයිස්තුව >>

මෙම පාසැල් ලේඛනයෙහි සංශෝධන ඇත්නම්, 2018.09.20  දිනට පෙර අදාල සුභසාධන අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත දැනුම් දී අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කර ගන්නා ලෙස සදහන් කරන මෙන්ද වැඩිදුරටත් දන්වා සිටිමි.


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ