››› මුල් පිටුව    

+වැඩි | -අඩු |   මුද්‍රණයට | ප්‍රතිචාර

2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම


ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

2019 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

දැන්වීම ආරක්‍ෂක ලේකම් විසින් අනුමත කර ඇති අයදුම්පත් භාරගැනීමේ අවසන් දිනය කිසිදු හේතුවක් මත වෙනස් නොවන බැවින් 2018.10.15 දිනට පෙර අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කලයුතු වේ.

1. පුවත්පත් දැන්වීම

2. දේශීය සහ විදේශීය සැපයුම්කරුවන් හා අයදුම්කරුවන් සඳහා අයදුම් පත්‍රය
3. පොදු උපදෙස්, නියමයන් හා කොන්දේසි
4. සවිස්තරාත්මක කාණ්ඩ ලයිස්තුව


<<< සබැඳි වෙබ් අඩවි >>>


පුවත්වල අන්තර්ගතය සහ මුලාශ්‍රය වෙනස් කිරිමකින් තොරව භාවිතා කිරිමට අවසර ඇත.

© 2006 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සියලු හිමිකම් ඇවරිණි

යෝජනා සහ අදහස් : අන්තර්ජාල කතෘ