අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති

අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Photo : +94 11 2354354,

ෆැක්ස් : +94 11 2340340
අභ්‍යන්තර ආරක්‍ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම.

Photo : +94 11 2432784,

ෆැක්ස් : +94 11 2431 048
ලේකම් - ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

මේජර් ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil

Photo : +94 11 2381154,

ෆැක්ස් : +94 11 2541 529

Photo : secdefence@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක

පීබීඑස්සී නෝනිස් මහතා

Photo : +94 11 2389186

Fax : +94 11 2441481

Photo : adlsecdefence@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - පරිපාලන

ඩබ්.ඒ කුලසූරිය මහතා

Photo : +94 11 2326 000,

ෆැක්ස් : +94 11 2446 300

Photo : :adlsecadmin@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්

ආර්එම්පීඑස් රත්නායක මහතා

Photo : +94 11 2335792,

ෆැක්ස් : +94 11 2335797

Photo : adlsecparliment@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්‍ෂක හා සංවර්ධන

දුමින්ද නානායක්කාර

Photo : +94 11 2335792,

Fax : +94 11 2335797

Photo : :civilsecurity@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - තාක්‍ෂණ

ඉංජිනේරු එස්ජීඒකේආර සෙනෙවිරත්න මහත්මිය

Photo : +94 11 2333930,

ෆැක්ස් : +94 11 2437923

Photo : adlsectechnical@defence.lkඅධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ගිණුම් හා මුල්‍ය

ඒ.ඒ.ටි.කේ අධිකාරි මහත්මිය

Photo : +94 11 2439 381,

ෆැක්ස් : +94 11 2390 720

Photo : dgfinance@defence.lkඅතිරේක ලේකම් (වැඩ බලන) - නීතිය හා සාමය

මලීකා සූරියප්පෙරුම මහත්මිය

Photo : +94 11 2887576,

ෆැක්ස් : +94 11 2887756හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි

බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව් පී ඒ ඩී ඩබ්ලිව් නානායක්කාර RSP USP ndu

Photo : +94 11 2436 019,

ෆැක්ස් : +94 11 2328 109ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03.

දුරකථන: 2430860/69

දුරකථන: 243070/78

විද්‍යුත් තැපෑල: reachus@defence.lk