අප අමතන්න

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති

අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

Photo : +94 11 2354354,

ෆැක්ස් : +94 11 2340340
රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය‍ය

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම.

Photo : +94 11 2432784,

ෆැක්ස් : +94 11 2431 048ලේකම් - ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

ජෙනරාල් (විශ්‍රාමික) කමල් ගුණරත්න WWV RWP RSP USP ndc psc MPhil

Photo : +94 11 2381154,

ෆැක්ස් : +94 11 2541 529

Photo : secdefence@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක

පීබීඑස්සී නෝනිස් මහතා

Photo : +94 11 2389186

Fax : +94 11 2441481

Photo : adlsecdefence@defence.lk


අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක සේවා

සී සමන්ති වීරසිංහ මහත්මිය

Photo : +94 11 2421 438,

ෆැක්ස් : +94 11 2331 104

Photo : :adlsecdefser@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - පරිපාලන

එච්එම්එල් අබේරත්න මහතා

Photo : +94 11 2326 000,

ෆැක්ස් : +94 11 2446 300

Photo :adlsecadmin@defence.lk


අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්

ආර්එම්පීඑස් රත්නායක මහතා

Photo : +94 11 2389 023,

Fax : +94 11 2389 022

Photo : adlsecparliment@defence.lkඅතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන

ඩීඑම් සමන් දිසානායක මහතා

Photo : +94 11 2335 792,

ෆැක්ස් : +94 11 2335 797

Photo : civilsecurity@defence.lk


අතිරේක ලේකම් - තාක්‍ෂණ

ඉංජිනේරු එස්ජීඒකේආර් සෙනවිරත්න මහත්මිය

Photo : +94 11 2333 930,

ෆැක්ස් : +94 11 2437 923

Photo : adlsectechnical@defence.lkඅධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ගිණුම් හා මුල්‍ය (වැඩබලන)

අයිජී සනධ්‍යා සේපාලි සිරිමාන්න මහත්මිය

Photo : +94 11 2439 381,

ෆැක්ස් : +94 11 2390 720

Photo : cfo1@defence.lk


හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි

බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව් පී ඒ ඩී ඩබ්ලිව් නානායක්කාර RSP USP ndu

Photo : +94 11 2436 019,

ෆැක්ස් : +94 11 2328 109
හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක, අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය, අධ්‍යක්ෂ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශ මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය

බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ ආර්ඩබ්පී ආර්එස්පී

Photo : +94 76 6907 062,

ෆැක්ස් : +94 11 2439 737

Photo : cfo1@defence.lk

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03.

දුරකථන: 2430860/69

දුරකථන: 2430870/78

විද්‍යුත් තැපෑල: reachus@defence.lk