අප ගැන   අප අමතන්න

අප අමතන්න

අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති

+94 11 2354354

: +94 11 2340340


ගරු චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, පා.ම.

රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය‍ය

: +94 11 2432784,

: +94 11 2431 048


ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill

ලේකම් - ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

: +94 11 2381154,

: +94 11 2541 529

: secdefence@defence.lk


පීබීඑස්සී නෝනිස් මහතා

අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක

: +94 11 2389186

: +94 11 2441481

: adlsecdefence@defence.lk


සී සමන්ති වීරසිංහ මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක සේවා

: +94 11 2421438,

: +94 11 2331104

: :adlsecdefser@defence.lk


ගාමිණී මහගමගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන

: +94 11 2326 000,

: +94 11 2446 300

: :adlsecadmin@defence.lk


ආර්එම්පීඑස් රත්නායක මහතා

අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්

: +94 11 2389023,

: +94 11 2389022

: :adlsecparliment@defence.lk


ඩීඑම් සමන් දිසානායක මහතා

අතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන

: +94 11 2335792

: +94 11 2335797

: civilsecurity@defence.lk


ඉංජිනේරු එස්ජීඒකේආර් සෙනවිරත්න මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් - තාක්‍ෂණ

: +94 11 2333930

: +94 11 2437923

: adlsectechnical@defence.lk


අයිජී සනධ්‍යා සේපාලි සිරිමාන්න මහත්මිය

අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ගිණුම් හා මුල්‍ය (වැඩබලන)

: +94 11 2439 381,

: +94 11 2390 720

:cfo1@defence.lk


බ්‍රිගේඩියර් ඩබ්ලිව් පී ඒ ඩී ඩබ්ලිව් නානායක්කාර RSP USP ndu

හමුදා සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි

: +94 11 2436 019,

: +94 11 2328 109


කර්නල් චන්දිම කුමාරසිංහ

අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

: +94 11 2430 680

: +94 11 2421 419

: kmcskmedia@gmail.com


ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03.

දුරකථන: 2430860/69

දුරකථන: 243070/78

විද්‍යුත් තැපෑල: reachus@defence.lk