--> -->

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ 8 වන විධායක ජනාධිපති