ප්‍රධාන පුවත්

පුවත්

සිදුවීම්

කැමරා ඇස

1906 /0112860002 යන ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංක ඔස්සේ එන්නත ඉල්ලුම් කළ පුද්ගලයින්ගේ නිවෙස් වෙත යුද හමුදා වෛද්‍ය කණ්ඩායම් පැමිණෙන අයුරු.

එන්නත ලබා නොගත් විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත වයෝවෘද්ධ, අසනීප හා ආබාධිත ප්‍රජාව සඳහා ඔවුන්ගේ නිවසේ සිටම එන්නත ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා දී ඇත.

වීඩියෝ