විමසීම්

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, ආරක්‍ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ.

දුරකථන : + 94 11 2430860 සිට 69 දක්වා   + 94 11 2430870 සිට 78 දක්වා විද්‍යුත් තැපෑල:  reachus@defence.lk

අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ ජනාධිපති

  + 94 11 2354354

   + 94 11 2340340


ජෙනරල් ජී ඩී එච් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill

ලේකම් - ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

   + 94 11 23 81 154

  + 94 11 25 41 529

  secdefence@defence.lk


පී බී එස් සී නෝනිස් මහතා

අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක

  + 94 11 2389186

  + 94 11 2441481

  adlsecdefence@defence.lk

ඊ ඒ ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා

අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක සේවා

   + 94 11 2421438

  + 94 11 2331104

  adlsecdefser@defence.lk


ගාමිණී මහගමගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන

   + 94 11 2326 000

  + 94 11 2446 300

  adlsecadmin@defence.lk


ආර් එම් පී එස් රත්නායක මහතා

අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු, ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්

   + 94 11 2389023

  + 94 11 2389022

  adlsecparliment@defence.lk


ඩී එම් සමන් දිසානායක මහතා

අතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන

   + 94 11 2335792

  + 94 11 2335797

  civilsecurity@defence.lk


ඉංජිනේරු එස් ජී ඒ කේ ආර් සෙනවිරත්න මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් - තාක්‍ෂණ

   + 94 112 333930

  + 94 112 437923

  adlsectechnical@defence.lk


අයි ජී සනධ්‍යා සේපාලි සිරිමාන්න මහත්මිය

අධ්‍යක්‍ෂ ජෙනරාල් ගිණුම් හා මුල්‍ය (වැඩබලන)

   + 94 11 2439 381

  + 94 11 2390 720

  cfo1@defence.lk


මේජර් ජෙනරල් ඩබ්ලිව් පී ඒ ඩී ඩබ්ලිව් නානායක්කාර RSP USP ndu

හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරි

   + 94 11 2436 019

  + 94 11 2328 109

  modmlo@defence.lk


කර්නල් එම් බී බී නලින් හේරත් RSP

අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

   + 94 11 2430 860

  + 94 11 2421 419

  directormedia@defence.lkSnow
Entrance Terminal