විමසීම් හා අදහස් පළකිරීම්

ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය, ආරක්‍ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර, කෝට්ටේ.

දුරකථන : + 94   11   2430  860 සිට 69 දක්වා   + 94   11   2430  870 සිට 78 දක්වා      සහ     + 94   11   2441   146    

මාධ්‍ය කේන්ද්‍රය:   + 94   11   2439   757

ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ 8 වන විධායක ජනාධිපති

+94 11 2354354

+94 11 2340340
ගරු ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්, පා.ම. LLB (Hon) UK LLM Australia

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය

   +94 11 2665201

  stateminister@defence.lkජෙනරල් ජී ඩී එච් කමල් ගුණරත්න (විශ්‍රාමික) WWV RWP RSP USP ndc psc MPhill

ලේකම් - ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය

  + 94 11 2381 154

  + 94 11 2541 529

  secdefence@defence.lkගාමිණී මහගමගේ මහතා

අතිරේක ලේකම් - පරිපාලන

   + 94 11 2326 000

  + 94 11 2446 300

  adlsecadmin@defence.lk
සී එස් හර්ෂ විතානාරච්චි මහතා

වැඩ බලන අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක

   + 94 11 2389 186

  + 94 11 2441 481

  adlsecdefence@defence.lk
ඉන්දිකා විජේගුණවර්ධන මහත්මිය

අතිරේක ලේකම් - පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ප්‍රතිපත්ති

   + 94 11 2389 023

  + 94 11 2389 022

  adlsecparliment@defence.lk
ඩී එම් සමන් දිසානායක මහතා

අතිරේක ලේකම් - සිවිල් ආරක්‍ෂක හා සංවර්ධන

   + 94 11 2335 792

  + 94 11 2335 797

  civilsecurity@defence.lk
ඉංජිනේරු ඩබ්ලිව් ආර් එන් ආර් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මෙනෙවිය

අතිරේක ලේකම් - තාක්‍ෂණ

   + 94 11 2333 930

  + 94 11 2437 923

  adlsectechnical@defence.lk
ඊ ඒ ජයන්ත එදිරිසිංහ මහතා

අතිරේක ලේකම් - ආරක්‍ෂක සේවා

   + 94 11 2421 438

  + 94 11 2331 104

  adlsecdefser@defence.lk
ආර් ඩී අනුර රණසිංහ මහතා

අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් (ක්‍රමසම්පාදන)

   + 94 11 2333 963

  + 94 11 2336 559

  dgplanning@defence.lk

එල් එච් ඒ ඩී පී බුද්ධදාස මහත්මිය

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී I

   + 94 11 2439 381

   + 94 11 2390 720

  cfo1@defence.lkඩී එස් පත්මසිරි මහතා

ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී II

   + 94 11 2421 484

  cfo11@defence.lk

එයාර් කොමඩොර් එස් එන් එස් එන් ඩයස් USP

නීති උපදේශක

   + 94 11 2424 374

   + 94 11 2478 245

  defence.legalbranch@gmail.comමේජර් ජෙනරල් ධම්මික වෙලගෙදර RSP USP psc IG

හමුදා සම්බන්ධතා නිලධාරි

   + 94 11 2436 019

   + 94 11 2328 109

  modmlo@defence.lk

ජී එස් එම් ප්‍රනාන්දු මහත්මිය

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

   + 94 11 2445 076

  + 94 11 2445 076

  modinternalaudit@gmail.com

කර්නල් එම් බී බී නලින් හේරත් RSP

අධ්‍යක්‍ෂ මාධ්‍ය හා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

   + 94 11 2430 860

  + 94 76 6907 674

  directormedia@defence.lk


Snow
Entrance Terminal