අප ගැන   දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම හා මෙහෙවර

දැක්ම

"සැම සුරැකි සාමකාමි දේශයක්"

මෙහෙවර

"භෞමික අඛණ්ඩතාවයෙන් යුත් සුරක්ෂිත, ස්වෛරී රටක් තහවුරු කිරීම උදෙසා උපායමාර්ගික සැලසුම් හා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම සහ ක්‍රියාවට නැංවිම"

අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්ත්‍යවයන්