ජනාධිපතිතුමාගේ හජ් සුබ පැතුම් පණිවිඩය

අගෝස්තු 12, 2019

Sinhala.