අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ නත්තල් පණිවුඩය

දෙසැම්බර් 25, 2019

අනුග්‍රහය: ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය