මාධ්‍ය ගැලරිය   ඡායාරූප

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩිජිටල්කරණ ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඊශ්‍රායලය සහාය ලබා දීමට සුදානම්

පෙබරවාරි 13, 2020