මාධ්‍ය ගැලරිය   ඡායාරූප

එල්ටීටීඊ ත්‍රස්තවාදය හමුදාමය වශයෙන් පරාජය කළ නමුත් දෙමළ දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙකු තවමත් එහි මතවාදය ප්‍රචාරය කරයි - ආරක්ෂක ලේකම්

පෙබරවාරි 25, 2020