මාධ්‍ය ගැලරිය   ඡායාරූප

රැඩිකල්කරනය, ආගමික අන්තවාදය සහ අනෙකුත් අනාගත තර්ජනයන්ට මුහුණ දීම සඳහා රජය හොඳ සුදානමක් හා අවධානයක් යොමු කර ඇත - ආරක්ෂක ලේකම්

පෙබරවාරි 29, 2020