කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලය තුළින් අධ්‍යාපනය මිලිටරිකරණය වේ යැයි සමාජය තුළ ඇති චිත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදියි

අගෝස්තු 01, 2021