සඳහිරු සෑයේ චූඩා මාණික්‍ය සහ කොත් වහන්සේ ප්‍රදර්ශනය නුදුරේදීම

ජුලි 30, 2021