--> -->

මහජන චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකා ආරක්‍ෂක හමුදාවන්ට සයිනොෆාම් එන්නත් 300,000 ක්

අගෝස්තු 28, 2021