--> -->

නාවික හමුදාව ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමකින් රුපියල් මිලියන 3100 ක් වටිනා හෙරොයින් සමඟ ධීවර යාත්‍රාවක් අත්අඩංගුවට

සැප්තැම්බර් 04, 2021