දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත ආරක්‍ෂක උපකරණ තොගයක් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්‍ෂාව සදහා ප්‍රදානය කෙරේ

නොවැම්බර් 25, 2021