ඊජිප්තු ආරක්‍ෂක අමාත්‍යවරයා හා ශ්‍රි ලංකා ආරක්‍ෂක ලේකම්වරයා අතර හමුව තුලින් දෙරටේ සහයෝගීතාවය තවදුරටත් වර්ධනයට

දෙසැම්බර් 06, 2021