උදාකරගත් සාමයට කැළැලක් ඇතිකිරීමට ඇතැම් සමාජ විරෝධී සහ ශ්‍රී ලංකා විරෝධී කණ්ඩායම් කටයුතු කරයි - ආරක්‍ෂක ලේකම්

දෙසැම්බර් 11, 2021