ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙන්ම රටේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ත්‍රිවිධ හමුදාව කැපවී සිටිනවා

දෙසැම්බර් 15, 2021