ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ වැදගත් කඩඉමක් සනිටුහන් කරමින් ‘ප්‍රත්‍යන්ත අවදානම් ඇගයීමේ මධ්‍යස්ථානය’ විවෘත කෙරේ

දෙසැම්බර් 20, 2021