දීඝවාපිය සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ විහාරස්ථාන ‘ධාතු මන්දිරයේ’ තැන්පත් කෙරේ

ජනවාරී 17, 2022