රටට සෙත්පතා පැවති ජය පිරිත් සජ්ඣායනාව උදෑසන සංඝගත දක්ෂිනාවෙන් පසු අවසන් වේ

ජනවාරී 27, 2022