ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව කලාපීය වශයෙන් වැදගත් කරුණු පිළිබඳව සාකච්ඡාවක

පෙබරවාරි 17, 2022