ජාතික ආර්ථික ආරක්‍ෂණය තහවුරු කිරීම වැදගත් - ආරක්‍ෂ ලේකම්

පෙබරවාරි 25, 2022