ශ්‍රි ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගතයින් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාල ප්‍රධානී ආරක්‍ෂක ලේකම් හමුවෙයි

පෙබරවාරි 24, 2022