ගංගොඩවිල සමාධි විහාරස්ථාන අභිනව සෑයේ කොත ආරක්‍ෂක ලේකම් අතින් නිරාවරණය කෙරේ

දෙසැම්බර් 04, 2022