--> -->

රක්නා ආරක්‍ෂක ලංකා සමාගමේ ‘සේවා අභිනන්දන’ ප්‍රණාම සහතිකපත්‍ර ප්‍රදානෝත්සවය ආරක්‍ෂක ලේකම්ගේ ප්‍රදානත්වයෙන්

දෙසැම්බර් 09, 2022