ආරක්ෂක සේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්‍යාලයේ 16 වෙනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

දෙසැම්බර් 09, 2022