--> -->

ජාතික ශිෂ්‍යභට බලකායට ජනාධිපති වර්ණ ප්‍රදානය කිරීමට පියවර
- ආරක්‍ෂක ලේකම්

දෙසැම්බර් 14, 2022