--> -->

ඉන්දීය නාවික හමුදා ප්‍රධානී ශ්‍රී ලංකා ආරක්‍ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා හමුවෙයි

දෙසැම්බර් 14, 2022